Tag Archives: Dependency inversion principle

Dependency inversion principle – Nguyên lí nghịch đảo phụ thuộc

Dependency inversion principle – Nguyên lí nghịch đảo phụ thuộc Dương Quá 16 năm mới được gặp lại Tiểu Long Nữ, khi gặp lại Dương Quá đã trở thành một trong 5 đại cao thủ Trung Nguyên, còn bạn sau 4 phần của nguyên lí SOLID không biết đã “cứng” thêm được tí nào chưa. …