Tag Archives: interface

Dependency inversion principle – Nguyên lí nghịch đảo phụ thuộc

Dependency inversion principle – Nguyên lí nghịch đảo phụ thuộc Dương Quá 16 năm mới được gặp lại Tiểu Long Nữ, khi gặp lại Dương Quá đã trở thành một trong 5 đại cao thủ Trung Nguyên, còn bạn sau 4 phần của nguyên lí SOLID không biết đã “cứng” thêm được tí nào chưa. …

Interface Segregation Principle – Nguyên lí phân biệt interface

Interface Segregation Principle – Nguyên lí phân biệt interface là gì ? Nguyên lí này khá là đơn giản thôi, có thể chỉ cần đọc qua thôi là nhiều bạn cũng đã hiểu kha khá rồi. Nội dung nguyên lí như sau: many client-specific interfaces are better than one general-purpose interface. Không nên sử dụng một …